Hytrol – ProSort SC1 & SC2 Horizontal Belt Sortation